NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA CÁC NỮ TU PRADO


Cha An-tôn Chevrier đề nghị cô Maria Boisson tham dự các cuộc họp nhóm nhỏ với các thiếu nữ ở ngôi nhà nguyện.

Cô cảm thấy mình được kêu gọi “dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa nhân lành” và cô nghĩ đến việc tham gai vào nhóm Các Tiểu Muội Của Người Nghèo”.

Cô đã nghe Amélie nói rằng Cha Chevrier đang tìm các thiếu nữ với Amélie làm việc với Cha Chevrier để dạy giáo lý cho các trẻ em nghèo.

NỮ TU MARIA BOISON

Maria Boisson đã nói: “Chính ở Fourviere mà công trình Prado đã khởi đầu để giúp cho các trẻ gái”

Ngay lập tức, Maria Boison đã hiểu lời mời gọi của Cha Chevrier, cô hiệp thong sâu xa với Cha.

Rất mau sau đó, các cô gái trẻ đã đến tham gia cùng với cô Maria và Cha Chevrier, và như vậy, các nữ tu Prado được sinh ra. Cô Maria là nữ tu đầu tiên.

Cha Chevrier đã chuẩn bị Bản Saint Fons cho các nữ tu, cũng như cho các linh mục nữa. Chỉ có vài chữ khác nhau trong các bản văn dành cho từng đối tượng. Cha mời gọi chúng ta trở thành những môn đệ đích thực.