LINH ĐẠO PRADO

 

Chính vào đêm Giáng Sinh năm 1856, Prado đã được sinh ra. Khi cha Antôn Chevrier đang cầu nguyện trước máng cỏ, Cha suy niệm về sự nghèo khó của Chúa Giê-su Ki-tô và về tình yêu của Người dành cho nhân loại, Cha đã nhận được một ánh sáng đặc biệt làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của Cha.

Giáng Sinh 1856

“Chính ở giao xứ Thánh An-rê mà Prado được sinh ra. Đêm Giáng Sinh khi đang suy niệm về sự nghèo khó của Chúa chúng ta và về sự hạ mình của Người giữa loài người mà tôi đã quyết định từ bỏ tất cả và sống nghèo nhất như có thể.

Từ đây, cuộc đời tôi đã được xác định.”

                                                  

Chính Cha đã nói:

Khi ấy tôi quyết định theo Chúa Giê-su Ki-tô sát hơn, để cho mình có thể làm việc hữu hiệu hơn cho ơn cứu độ của con người”

Cha đã chọn cách sốn giản dị, yêu mến người nghèo, huấn luyện những người trẻ, cấc tong đồ giữa lòng cuộc sống hang ngày.

Chính từ đó mà gia đình Prado đã hình thành: linh mục, nữ tu, sư huynh, phó tế, giáo dân được thánh hiến và giáo dân.

Đối với Cha An-tôn Chevrier, “Chúa Giê-su Ki-tô là kho tàng lớn nhất”.


Biết

Học tập Chúa Giê-su Ki-tô trong Tin Mừng và trong đời sống.

Lấy Chúa Giê-su Ki-tô làm mẫu mực.

“Biết Chúa Giê-su Ki-tô là chìa khóa của mọi sự. Biết Thiên Chúa và Đức Ki-tô của Ngài, con người và thánh nhân đều ở nơi điều đó” ( Thư gửi các chủng sinh năm 1875).


Yêu mến

“ Điều mà tôi đòi hỏi nơi các nữ tu là lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Chúa chúng ta… là họ cố gắng trở nên ‘những bản sao nhỏ’ sống động của Chúa Giê-su Ki-tô” ( Maria Boisson, nữ tu Prado đầu tiên).

cliquez ici pour voir le diaporama

Bước theo

“Khi yêu mến ai, người ta hạnh phúc bước theo người ấy bước đi trên các dấu chân của người ấy”

“Bước theo Chúa Giê-su Ki-tô là đi bất cứ nơi đâu Người đi, là làm tất cả những gì Người làm, là không bao giờ lìa xa Người…

Nên giống Người bao nhiêu có thể.

Bước theo Người chính là cùng đi với Người đến máng cỏ, thập giá, nhà tạm” (Người Môn Đệ Đích Thực trang 500).

Làm cho người khác biết

“Biết Chúa Giê-su Ki-tô và Cha Người, làm cho người khác biết Người, đó không phải là điều tuyệt vời và không phải là mối bận tâm của cuộc đời chúng ta sao?... (Cha Chevrier, Thư 181).

“Biết nói cách đơn giản về Thiên Chúa và làm cho người nghèo biết Ngài, đó chính là đời sống và tình yêu của chúng ta” (Cha Chevrier, Thư 181).